Akty prawne

Niektóre akty prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami.

Stan na dzień 22.03.2010 r.

 

 

PRZEPISY DOTYCZĄCE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

 

  

1.       Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

 

2.       Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

             usytuowanie. (Dz. U. 20002 nr 75 poz. 690z późn. zm.).

 

3.       Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków

             mieszkalnych (Dz. U. 1999 nr 74, poz. 836).

 

4.       Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71, poz. 734 z późn zm.).

 

5.       Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2005 nr 175, poz. 1459).

 

6.       Ustawa z 24 czerwca 1994r. o własności lokali. (Dz. U. 2000 nr 80, poz. 903z późn. zm.).

 

7.       Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998, nr 162, poz. 1121 z późn. zm.).

 

8.       Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 nr 236, poz. 2008).

 

9.       Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 

10.     Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

 

 

PRZEPISY PODATKOWE

 

1.       Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

 

2.       Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2000 nr 54, poz. 654 ze zm.).

 

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

1.       Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16  poz. 93 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

Oddziały

Fabryka Okien i Drzwi

 

Adrem S.A. jest wytwórcą okien już

od 1992 roku co plasuje firmę w ścisłej

czołówce producentów okien PCV.

[szczegóły oferty]

 

 

 

 

Ubezpieczenia domu lub mieszkania.